ترجمه مقاله احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز

فرم خرید آنلاین فایل کد ۷۰۰
ایمیل:
شماره موبایل:
بانک صادرکننده کارت شما: *
پرداخت با همکاری: *

(امکان پرداخت با همه کارت های عضو شبکه شتاب وجود دارد)

توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.

شماره پشتیبانی: ۰۹۳۵۸۵۱۷۹۷۱

قیمت فایل: ۱۶,۵۰۰ تومان