ترجمه مقاله ارزیابی کاهش فلیکر نور به کمک جبرانسازهای موازی (شنت)

فرم خرید آنلاین فایل کد ۱۶۳۷
ایمیل:
شماره موبایل:
بانک صادرکننده کارت شما: *
پرداخت با همکاری: *

(امکان پرداخت با همه کارت های عضو شبکه شتاب وجود دارد)

توجه: هرگونه انتشار این فایل، بدون اخطار قبلی منجر به پیگرد خواهد شد.

شماره پشتیبانی: ۰۴۱۴۲۲۷۴۴۰۱

قیمت فایل: ۹,۸۰۰ تومان