پروژه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
عنوان کامل: شرکت توزیع برق منطقه استان خراسان رضوی ( چناران )
دسته: مدیریت بازرگانی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 47
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
نیاز به انرژي الکتریکی در دنیاي امروز واقعیتی است انکار ناپذیر و نیازي که از طریق تلاش شبانه روزي مجموعه اي از افراد سختکوش تامین میشود. اهمیت این انرژي به حدي است که یکیاز پارامترهاي اصلی براي تعیین میزان صنعتی بودن یک کشور، میزان استفاده آن کشور از این انرژي است.
سیستم هاي توزیع به عنوان ترمینال ارتباطی مابین تولید کنندگان و مشترکین در این بین از اهمیت ویژه اي برخوردارند، به گونه اي حاصل تلاش تمامی دست اندرکاران بخش هاي تولید و انتقال خود را در این بخش نشان می دهد. لذا تلاش در راستاي بهبود روز افزون این شبکه ها در درجه اول از اهمیت قرار خواهد داشت و این امر محقق نمی شود مگر با استفاده از تکنولوژي هاي روز و نگرش علمی و مدیریت صحیح بر منابع انسانی متعهد و کارآمد.
در این بین شرکت توزیع استان خراسان رضوي با زحمات بی دریغ مدیران و کارکنان موفق کسب جایگاه هاي ممتاز کشوري ، در سالهاي متمادي شده است . امید با استمرار این نگرش کمال گرا روزي خود را بر بلنداي صنعت برق جهان ببینیم.
در نهایت کمال تشکر و قدردانی را از پرسنل محترم برق شهرستان چناران  که باعث هر چه پربارتر شدن پروژه اینجانب شد دارم.