عنوان انگلیسی مقاله: High-temperature stable and highly active/selective supported NiCoMgCeOx catalyst suitable for autothermal reforming of methane to syngas
عنوان فارسی مقاله: کاتالیزورNiCoMgCeOx مناسب پایه دار با پایداری دمایی بالا و فعالیت گزینش پذیری بالا برای ریفرمینگ اتوترمال متان به گاز سنتز.
دسته: شیمی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 7
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
كاتاليزورهاي NiCoMgOx و NiCoMgCeOx Ni/Co/Mg/Ce=1/0.2/1.2/0 or 1.2  قرار گرفته بر روي پايه زيركونيا-هافنيا، با سطح ويژه پايين، تخلخل درشت، و پيش-كلسينه شده در دماي بالا (oC1400 به مدت 4 ساعت) فعاليت بالا (>98%) و گزينش پذيري (>95%) در واكنش اكسيداسيون جزئي متان به گازسنتز از خود نشان دادند. كارايي آنها بدون تغيير باقي ماند حتي بعد از اينكه كاتاليزورها در دماي بالاتر (oC 2000 > به مدت 30 دقيقه) يا تعدادي شوكهاي دماي بالا قرار گرفتند، كه ناشي از تماس مستقيم با شعله اكسي استيلن ميباشد. كاتاليزور NiCoMgCeOx قرار گرفته بر روي پايه، هرچند به علت تحرك خيلي بالاي اكسيژن شبكه، كارايي كاتاليزوري بالاتري در واكنشهاي ريفرمينگ بخار و CO2 از خود نشان داد. بنابراين آن براي ريفرمينگ اتوترمال متان مناسبتر ميباشد.
کلیدواژه: کاتالیست NiCoMgCeOx پایه زيركونيا-هافنيا،  کاتالیست NiCoMgCeOx پایه زيركونيا-هافنيا، اکسیداسیون متان جزئی کاتالیت؛ رفورمینگ اتوترمال متان، رفورمینگ بخار متان، رفورمینگ CO2 متان، کاتالیزور NiCoMgCeOx پایه باثبات دمای بالا
1- مقدمه :
ريفرمينگ اتوترمال متان (MATR) در دو ناحيه دمايي جداگانه انجام ميشود-در ناحيه اول، بخشي از متان از خوراك در شعله يا كوره كاتاليستي محترق شده، جريان محصول داغي (حدود  oC1400) توليد ميكند، و در ناحيه دوم، متان تبديل نشده از جريان محصول از طريق احتراق متان بر روي كاتاليزور ريفرمينگ بخار به گازسنتز تبديل ميشود. فرايند MATR به هيچ انرژي خارجي نياز ندارد، و هنوز استفاده از آن محدود ميباشد كه عمدتاً به علت فولينگ كاتاليزور در عمليات دما بالا (حدود oC1400) و شوكهاي گرمايي دريافت شده توسط كاتاليزور به ويژه در طي دوره هاي راه اندازي و خاموشي فرايند، ميباشد.