عنوان انگلیسی مقاله: Dry reforming of CH4 over solid solutions of LaNi1xCoxO3
عنوان فارسی مقاله: ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیست محلول جامد 3LaNi1-xCoxO.
دسته: شیمی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 7
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
اكسيدهاي پروسكايتي LaNi1-xCoxO3 از طريق روش رزين سل- ژل سنتز شده و به عنوان پيش سازنده هاي كاتاليزوري در ريفرمينگ خشك متان به گازسنتز در شرايط دمايي 800-600 درجه سانتيگراد و فشار اتمسفريك به كار مي رود. واكنش به صورت جريان پيوسته با استفاده از مخلوط متان و دي اكسيدكربن با نسبت 1 به 1 آزمايش ميشود. جامدات توسط پراش اشعه ايكس(XRD)، اندازه گيري سطح رويه ويژه BET و احياء برنامه ريزي شده دمايي(TPR) تعيين مشخصه ميشود.
آناليز XRD جامدات نشان داد كه فازهاي LaNiO3 و/يا LaCoO3 به عنوان پيك اصلي در جامدات وجود دارند كه وابسته به درجه جايگزيني x ميباشد. پيكهاي شديدتر و پارامترهاي شبكه تشكيل محلولهاي جامد Ni-Co را نشان ميدهد. جامدات سنتز شده در طي آزمايشهاي كاتاليزوري، احياء شده و Nio، Coo  و La2O2CO3 به عنوان فازهاي اصلي در طي واكنش تشكيل ميشوند. اين تركيبات مسئول فعاليت بالاي جامدات مقاوم در برابر تشكيل كربن هستند. درصدهاي تبديل تعادلي متان و دي اكسيدكربن به استثناي LaCoO3 كه فعاليت ضعيفي از خود نشان ميدهد، نزديك به 100% مي باشد.
کلیدواژه: روش رزین، محلول جامد (Ni, Co)، پروسکیت (Ni, Co)، ریفرمینگ خشک متان، تولید گاز ترکیبی، فعالیت کاتالیتی، رسوب کربن
1- مقدمه:
در آغاز هزاره سوم، گاز طبيعي به عنوان سوخت آينده مطرح شده است زيرا منابع اثبات شده ي قابل ملاحظهاي در سرتاسر جهان و وابستگي شديدي در برابر تقاضاي رو به رشد نفت وجود دارد. شناخت اين موقعيت علاقه رو به رشدي را در توسعه تكنولوژي هاي جديد براي تبديل مؤثر گاز طبيعي به وجود مي¬آورد.
ريفرمينگ خشك متان (معادله1)، گازسنتزي(CO+H2) با نسبت H2/CO≤1 توليد ميكند كه براي واكنشهاي فيشر-تروپش مطلوب ميباشد. همچنين اين واكنش پخش اين گازها را به محيط كاهش ميدهد.