عنوان انگلیسی مقاله: TRACE ELEMENTS ACCUMULATION IN EDIBLE TISSUES OF FIVE STURGEON SPECIES FROM THE CASPIAN SEA
عنوان فارسی مقاله: تجمع عناصر كمیاب در بافت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي (ماهی خاویار) درياي خزر.
دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
در اين مطالعه به تجمع 20 عنصر كم مقدار (Ag, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In,Mn, Mo, Pb, Rb, Sb, Sn, Sr, Ti, V, Zn) در ماهيچه هاي 5 گونۀ سگ ماهي (Acipenser guldenstaedti, A.  persicus, A.  nudiventris, A.  stellatus و Huso huso) جنوب درياي خزر پرداخته ميشود. علاوه بر اين، رابطۀ برخي ويژگي هاي بيولوژيكي و ميزان عناصر كم مقدار و همچنين روابط بين عنصري ارزيابي شد.  نمونه ها (10 نمونه از هر 5 گونه) از دو منطقۀ مهم صيد سگ ماهي در قسمت ايراني در سال 2002 گردآوري شد. غلظت عناصر با استفاده از ICPMS مشخص شد. فقط در مورد Cs تفاوت هاي قابل توجه بين دو منطقۀ نمونه گيري منتخب مشخص شد. تفاوت قابل توجهي در ميزان Co, Ga, Rb, Sn, Ti, Pb در ماهيچه گونه ها وجود داشت. تنها در مورد Cd تفاوت هاي بهم مرتبط وزن بين گونه ها مشاهده شد.  روابط وابسته به طول قابل توجه براي Ga و Ba مشاهده  شد. الگوهاي تجمع عناصر با روشهاي آماري ارزيابي شد و با ساير پژوهش مقايسه شد. در همۀ موارد،مقدار عناصر كم مقدار سمي (Cd, Cu, Pbو Zn) به طور قابل توجهي زير سرمشق هاي بين المللي براي مصرف انسان است. 
كليدواژه: درياي خزر،سگ ماهي(STURGEON)،عناصر كم مقدار
1.مقدمه:
در طي چهل سال گذشته، بالاخص در دهۀ اخير ميزان آلاينده هاي (شامل فلزات سنگين،آفت كش ها،هيدروكربن هاي نفتي و. . . ) در درياي خزر افزايش يافته است و در نتيجه فشارهاي بشري بر اكوسيستم هاي دريايي و ساحل رشد فزاينده داشته است. از آنجا كه درياي خزر يك آبگير محصور است، زمان اقامت آلاينده ها نيز نسبتا طولاني است و اين يكي از دلايل افزايش الاينده است. به عبارت ديگر،از آنجا كه درياي خزر يك محدودۀ آبي مشترك است، فعاليت هاي يكي از كشورهاي ساحلي بر محيط زيست ساير كشورها نيز تأثير مي گذارد. آلودگي دراي خزر مسئله اي جدي است و يكي از اين آلودگي ها در دوران حكومت شوروي رخ داد. زباله ها و آلودگي حاصل از فعاليت هاي صنغتي و ميدان نفتي  در برخي مجلات وگزارشات گزارش شده است. درياي خزر غذا، آب، فرصت هاي صنعتي، گاز و نفت كشورها همسايۀ خود را تأمن مي كند. با توجه به نقش حياتي دراي خزر در زندگي ميلين ها انسان، آلودگي فزايندۀ آن در حال حاضر يكی از نگراني هاي عمدۀ محيط زيست شناسایی در سرتاسر دنيا و بويژه كشورهاي حاشيۀ درياچۀ خزر ميباشد.