پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
عنوان کامل: بررسی تطبيقی قراردادهای بين المللي نفتی ايران با قراردادهای نفتی ساير كشورها
دسته: حقوق بين الملل
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 215
________________________________________________________
بخشی از پایان نامه:
1- هدف پژوهش
بررسي كليه قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران از بدو انعقاد قرارداد امتيازي 1901 دارسي تا كنون و شناخت ويژگيهاي نظام حقوقي هر يك و قياس آنان با يكديگر و همچنين مقايسه با قراردادهايي كه ساير كشورهاي نفت‌خيز درآن زمينه منعقد نموده‌اند.
2) روش نمونه گيري افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غيره 
نظر به عنوان  اين رساله كه قراردادهاي بين‌المللي نفت را مورد بررسي قرار مي‌دهد لذا نمونه‌گيري افراد موضوعيت نداشته بلكه انواع قراردادهاي داخلي و خارجي در زمينه نفت و گاز به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته است.
3) روش پژوهش 
اين پژوهش با بكارگيري  دو روش توصيفي و تحليلي و به شيوه كتاخانه‌اي (استفاده از كتب، اسناد و مقالاتي كه از مجلات حقوقي  و شبكه جهاني اطلاع‌رساني اينترنت دريافت شده است و با توجه به مصاحبه‌ها، جوابيه‌هاي كارشناسان و مسئولين وزارت نفت با ذكر زيرنويس مستند گرديده) تدوين شده است.
4) ابزار اندازه‌گيري
شامل وضعيت شكلي و ماهيتي مفاد انواع قراردادهاي نمونه در زمينه نفت و گاز از نظر حقوقي كه گونه‌هاي متفاوت را بررسي نموده معايب و مزاياي موجود در آنها در تطبيق با ساير نمونه‌هاي مشابه از قبيل مدت، وضعيت مالي، وضعيت غير مالي و ساير موارد مطروحه مي‌باشد.
5) طرح پژوهش 
نفت ماده‌اي تمام شدني و جايگزين‌ناپذير است و به علت سيال بودن مهاجرت‌پذير مي‌باشد، به اين معنا كه ميليونها سال براي تشكيل اين مايع حيات امروزي زندگي بشري زمان صرف گرديده است.
6) طرح پژوهش
مي‌بايست با پژوهشي علمي از منظر حقوقي  و با تكيه بر ميثاقها و قراردادهاي بين‌المللي كه ساير كشورهاي نفت‌خيز دنيا منعقد نموده‌اند و تطبيق ويژگيهاي هر يك با لحاظ نمودن واقعيت‌هاي جهان امروز به گزينش اصلح دست يابيم
7) نتيجه كلي
بديهي است با بهره‌برداري بهينه  از اين نعمات سرشار خداوندي كه از جمله به سرزمين ما نيز اعطاء فرموده است به گونه‌اي انعقاد قراردادهاي بين‌المللي اقدام ورزيم كه حاوي شرايط جامع  و در بر دارنده حداكثر منافع ملي با بهره‌برداري مناسب متضمن حفظ و توسعه ميادين بوده و با دستيابي به آخرين فن‌آوري روز و انتقال دانش و آموزش نيروي انساني داخلي به مسئوليت خود در قبال نسل آينده تداوم بخشيم.