عنوان انگلیسی مقاله: PSEUDOREPLICATION – PART 1
عنوان فارسی مقاله: رونوشت كاذب- قسمت 1.
دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
اين مقاله مختص كساني است كه براي بررسي فرضيه ها از تيمار (علف كش، آتش، كشت، ژنوتيپ، مادۀ ارگانيك، كود و غيره ) بهره ميبرند و كساني كه بعد از نمونه گيري از جمعيت هاي طبيعي مختلف، فرضيۀ صفر را ناديده ميگيرند. علاوه بر اين، براي انتخاب هاي عملياتي مي توان از اين مقاله استفاده كرد. اين پژوهش براي كساني كه از جمعيت هاي طبع نمونه گيري مي كنند و سپس فرضيه ها را فرمول بندي مي كنند مناسب نيست(نتيجه گيري ارائه نمي شود). جنگلبانان حرفه اي به اطلاعات علمي صحيح نياز دارند تا بتوانند تعيين كنند كه چه نوع پايه و چه مقدار كود براي گياه استفاده كنند و چه موقع به كار كم پشت سازي بپردازند. متاسفانه، برخي پژوهشگران آزمايشان بدون رونوشت و يافته هاي گزارشي مبني بر رونوشت كاذب ارائه ميدهند. كساني كه از رونوشت كاذب به منظور رد فرضيۀ صفر با خطر خطاي آماري نوع 1 ميشوند. در برخي زمينه ها،  از هر چهار مقاله بيش از 1 مورد به رونوشت كاذب ميپردازند(Hurlbert 1984،  Heffnerو ديگران 1996). با وجود اينكه برخي دانشجويان تحصيلات تكميلي با مفهوم رونوشت كاذب مواجه مي شوند (Kolb و ديگران 2001) اما ساير دانشجويان اين شانس را ندارند. هدف از ان مقاله (قسمت اول اين مقالعۀ دو بخشي) پرداخت به موضوع زير است:
رونوشت كاذب زماني رخ مي دهد كه تيمارها رونويس نمي شوند اما آزمون t يا ANOVA (آناليز واريانس) در هر صورت انجام ميگيرد با فرض اينكه زيرنمونه ها (sub-samples) (يا دربرخي موارد درخت هاي فردي) همانند رونوشت هستند. اين امر منجربه استفاده از تعداد ناصحيح درجات آزادي خطا مي شود. عامل عمده ايي كه منجر به رونوشت كاذب ميشود در تعريف واحد آزمايشي صحيح با شكست مواجه مي شود. علاوه بر اين، برخي ويراستارهاي مجلات الزامي به استفاده از جداول ANOVA در دست نوشته ها نمي بينند. در نتيجه، بازبين گر متوجه نيست كه ضريب خطا شامل 13 درجۀ آزادي است يا 2841 درجۀ ازادي است. بازبين گرهايي كه معمولا آزمايشات بدون رونويسي را ناديده ميگيرند، غالبا به غلط تصور مي كنند كه آناليز آماري (كه شامل رونويسي كاذب است) معتبر است. بعداز انكه اندازه هاي احتمال با استفاده از رونويسي كاذب منتشرشد،  مورد شك قرار ميگيرند.