عنوان انگلیسی مقاله: IMPACT OF CROP AND WEED DENSITIES ON COMPETITION BETWEEN WHEAT AND SILYBUM MARIANUM GAERTN
عنوان فارسی مقاله: تأثير تراكم علف هرز و دانه بر رقابت بين گندم و گیاه شير تيغك‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم).
دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 12
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
آزمايشات ميداني در پيشاور پاكستان در طی دو فصل 2003-2004 و 2004-2005 با استفاده از طرح بلاک کامل تصادفی ( RCB) با ترتيب طرح شکافته انجام شد. ظروف اصلي شامل چهار اندازۀ گندم (Triticum aestivum) يعني 100، 120،140 و 160 كيلوگرم بر هكتار بود. در حالي كه ظروف فرعي داراي 7 تراكم علف هرز holy thistle (Silybum aestivum L.) viz. 0،3،6،9،12،15،و 18 گياه در m-2 بودند. holy thistle در طي سال دوم در مقايسه با سال اول به خاطر بارندگي غيرمعمول (140 و 317 mm به ترتيب در سال اول و دوم)  تهاجمي تر بودند كه به نوبۀ خود محصول و ويژگي هاي محصول مربوطه در گندم تأثیر گذاشت. كاهش فرآوردۀ محصول باافزايش تراكم علف هرز نسبت به جمعيت هاي با كمترين محصول بيشتربود. نتايج كمبودهاي محصول غله اي اش از علف هرز در تراكم هاي مختلف در دو آزمايش نشان داد كه هر دو گونه باعث فقدان محصول وابسته به تراكم مي شوند كه وزن خشك علف هرز آن را بهتر و بيشتر توضيح مي دهد. درصد دريافت نور با افزايش تراكم علف هرز يا گندم افزايش ياقت. بااينحال، تراكم علف هرز بيش از 6m-2 تأثير معني داري بر درصد دريافت نور نداشت. بيوماس بسيار تر و خشك گندم در محط كشت ثبت شد (و 140kg ha-1) . در نتيجه، بيوماس بسيار تر و خشك علف هرز در چگالي آب كمتر از تراكم بالاي دانه رست ثبت شد. همۀ ويژگی هاي آگرونومي با افزايش چگالي هر دو گونه كاهش يافت. مقادير زياد ويژگي هاي مولدي و رستني علف هرز در سال دوم در مقايسه با سال اول ثبت شد و بيشترين محصول غله با دانه رستهاي گندم با ميزان120 kg ha-1) بدست آمد. حداكثر فقدان محصول در ميزان بذر 100،120،140 و 160 kg ha-1 عبارت بود از 26 ، 18 ، 15 ، و 7% در طي 2003-4 و 37 ، 31 ، 28 و 29% در طي 2004-5 بود. توليد بذر علف هرز با بيوماس علف هرز كه وابسته به تراكم گندم بود ارتباط داشت. هر چه تراكم گندم بيشتر بود، بيوماس علف هرز كمتر است. بااينحال، توليد زياد بذر حتي در بيشترين ميزان تراكم گندم وجود دارد. از اينرو تراكم محصول به تنهايي نتوانست علف هرز زير سطح آستانه را سركوب كند. علف هرز عمدتا با تأثير غيرمستقيم كاهش جوانه زني گندم، محصول گندم را كاهش داد. تراكم علف هرز كه منجر به كاهش محصول شد با توجه به فصل و تراكم بسيار متغير است.