پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل:  تأثیر منگنزبرمنحنی های سرد شدن ،ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری
دسته: متالورژی - مهندسی مواد
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 60
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
در حال حاضر، در تمام كارخانه ها، براي ورقه اي نمودن گرافيتهاي چدن خاكستري از منگنز، استفاده مي گردد. در ضمن عناصر جزئي مانند سريم و عناصر خاكي نادر موجود در آلياژ فروسيليكو منگنز Fe-Si-Mn براي خنثي كردن عناصر جزيي مضرو راندمال بهتر در عمل جوانه زايي، اهميت زيادي دارند.
روش افزودن منگنز به روشهاي مختلف اعم از ساده و پيچيده مي باشد. در انتخاب يكي از روشها براي يك كارگاه معين بايد فاكتور هاي زيادي مورد نظر قرار گيرد و در بين آنها مهمترين فاكتورها با تعيين اولويتها مشخص گردد. فاكتورهاي اصلي به قرار زير مي باشند:
1.روش انتخاب شده نبايد با ايجاد نور و دود همراه باشد.
2.قيمت تمام شده چدن توليدي بايد حداقل باشد.
3.روش نبايد احتياج به سرمايه گذاري زياد در تجهيزات داشته باشد.
4.كيفيت چدن توليدي بايد مطلوب باشد.
5.روش بايد توانايي ريختن قطعات با وزن هاي مختلف را دارا باشد.
براي توليد چدن خاكستري مرغوب بايد كنترل دقيق به عمل آيد تا مقدار منگنز باقيمانده كم يا زياد نباشد. از آنجائيكه دما و تركيب شيمياي براي بازيابي منگنز موثر ميباشند، فرآيند و مواد مناسب ورقه اي سازي مطلوب، بزرگترين عوامل بالقوه براي تغييرات منگنز باقيمانده مي باشندو
روش کار و تحقیق 
مذاب چدن با استفاده از 50درصد برگشتي چدن و 50 درصد قراضه فولاد با ترکيب مندرج در جدول (1) در يک کوره القايي 25 کيلوگرمي و با فرکانس سه کيلو هرتز تهيه شد. سپس با افزودن درصدهاي مختلف کک نفتي با خلوص 60درصد، فروسيليسيم 75درصد و فرو منگنز 75درصد چدن‌هايي با کربن معادل يکسان (تقريباً 8/3درصد) و حاوي درصدهاي مختلف منگنز (445/0، 661/0، 760/0، 092/1 درصد) تهيه و در تمامي موارد از 3/0 درصد فروسيليسيم به عنوان جوانه‌‌زا در پاتيل استفاده شد و ريخته‌گري نمونه‌ها در دماي بارريزي 1350 درجه سانتيگراد صورت گرفت. ترکيب شيميايي کليه نمونه‌ها در جدول (2) نشان داده شده است.