عنوان انگلیسی مقاله: Innovation or imitation The role of organizational culture
عنوان فارسی مقاله: نوآوري يا تقليد؟ نقش فرهنگ سازماني
دسته: مدیریت
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 18
لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
هدف- نوآوري براي دستيابي به مزيت رقابتي شركت ها ضروري است. نوآوري، بر خلاف تقليد، شركت ها را به معرفي محصولات جديد و پيشتاز شدن در بازارها بر مي انگيزد. نشان داده شده است که عوامل زيادي، تعيين كننده حمايت جهت گيري نوآورانه سازماني به حساب مي آيند. يكي از اين عوامل، فرهنگ سازماني مي باشد. هدف مقاله حاضر، تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني است كه نوآوري سازماني و استراتژي تقليد را پرورش مي دهد يا مانع آن می شود.
طرح/ روش شناسي/ رويكرد- اين مقاله براي آزمون فرضيات از يك نمونه ي 471 شركت اسپانيايي استفاده مي كند. به كمك تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي، تاثير فرهنگ سازماني را به يك استراتژي نوآوري ارتباط مي دهد.  
يافته ها: نتايج فرضيات را تاييد مي كنند. مقاله پي برده است كه فرهنگ سازماني يك عامل تعيين كننده بديهي استراتژي نوآوري به شمار مي آيد. بعلاوه، فرهنگ هاي ادهوكراسي (سازمان موقتی)، استراتژي هاي نوآوري را پرورش مي دهند و فرهنگ هاي سلسله مراتبي، فرهنگ هاي تقليد را ترويج مي دهند.
محدوديت ها / پيشنهادات تحقيق- محدوديت هاي اصلي داده های تحقيق هستند كه از طريق يك منبع براي طراحي مقطعی اين پژوهش جمع آوري شدند.   
پيشنهادات كاربردي- اگر مديران استراتژي هاي نوآوري/تقليد را دنبال مي نمايند، بايستي توجه بيشتري به فرهنگ سازمان خود نمايند. بعلاوه، شركت ها با تكيه بر اين جهت گيري (اولين شركت در زمينه ي معرفي به بازارهاي جديد يا توسعه ي محصولات جديد براي يك بازار در مقابل تقليد كردن از يك پيشتاز) بايد ارزش ها و هنجارهاي مختلفي را در سازمان هاي خود ارتقا دهند.  
ابتكار/ارزش- ارزش اصلي اين مقاله تحليل و بررسي درمورد رابطه فرهنگ سازماني و جهتگيري نوآوري مي باشد. قسمت عمده تحقیقات تاكيد مي كند كه مقاله در جستجوي يك فرهنگ سازماني براي نوآوري مي باشد. با اين وجود، اين موضوع عميقا مورد بررسي قرار نگرفته است و مستلزم توجه به فرهنگ هاي سازماني متفاوت و جهت گيري هاي نوآوري مي باشد.