پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی پیدایش اولین شهرهای تاریخ
دسته: تاریخ
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 54
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
به عقيده بسياري از دانشمندان از جمله بارده 1، برنام هريزي شهري يا شهرسازي ،نخستين بار توسط كلرژه 2 در سال 1910 مورد استفاده قرار گرفت . متعاقب اين واقعه ،-1923) جامعه فرانسوي معماران - شهرسازان در سال 1914 به رياست اوژن هنارد 31849 ) بنيا نگزاري شد . بعدها، در سال 1924 ، انستيتوي شهرسازي دانشگاه پاريس به وجود آمد . ورود اين علم به طور رسمي در عناوين دانشگاهي به حدود سي سال بعد يعني به سال 1953 زماني كه گوتن 4 آن را به عنوان بخشي از معماري در عناوين درسي خود گنجاند، بر ميگردد.بر طبق تحقيقات به عمل آمده ، اولين فردي كه به طور اصولي در زمينه برنامه ريزي شهر ي يا شهرسازي دست به فعاليت زد ، فردي از اهالي ميلتوس 5 به نام هيپوداموس 6 بود. وي در حدود سال 480 قبل از ميلاد م يزيست. 7واتسلاف ا وستروفسكي 8  که يكي از كارهاي بزرگ مربوط به برنامه ريزي شهر ييا شهرسازي را به رشته تحرير درآورده است ، عنوان ميدارد كه شايد بتوان ادعا نمود كه اولين فردي كه اقدام به چاپ و انتشار كتابي در رابطه با پيشگام ان برنامه ريزي شهري نمود، پوس نر 9 باشد . وي در سال 1936 كتابي در باره پيشگامان معماري مدرن منتشر كرد . لوكوربوزيه آغاز شهرسازي معاصر را در پايان قرن هفدهم ميداند و لوئيچهاردهم را نخستين شهرساز دنياي غرب ، بعد از تمدن روم معرفي ميكند . امازيگفريد گيديون 10 ، آغاز شهر سازي مدرن را ب هيك قرن پيش از آن ، يعني دوره پاپيسيكستوس پنجم مربوط ميداند . چرا كه اين اولين شهرسازي بود كه شهر راارگانيسم ي زنده و چند بعدي تلقي ميكرد.
1. G.Bardet
2.. PE.. CHleenragred
3. Gotten
4. Miletus
5. Hippodamus
2081 ق . م.) را به دليل اين كه اولين قوانين شهرسازي را تدوين و به مرحله - 7. البته گروهي حمورابي ( 2123اجرا گذاشته است، نخستين شهرساز و برنامه ريز شهري معرفي ميكنند. ولي از زندگي و آثار اين دانشمند،اطلاعات دقيقي در دست نيست.8.W. Ostrowski91.0 N. .Z P. eGvisdneeornدول ت شهرها؛ برنامه ريزي شهري در عهد استان3برونو زوي 1، معماري از اهالي فرا 2 به نام بياجو روزتي را در پايان قرن پانزدهم،به عنوان مبدع شهرسازي مدرن معرفي نمود.بعدها پاتريك گدس 3 نشان داد كه شهر انگليسي ساليسبوري 4، تقريبا تمامي خصوصيات و ويژگيهايي را كه هوارد 5 براي با غشهر خود برشمرده است، داراست.حال آن كه اين شهر در قرون وسطي بنا شده بود. بنابراين ميتوانيم سازندگان چنين شهرهايي را به عنوان شهرسازان مدرن معرفي نماييم. اما روستوتسف عنوان داشت كه شهرهاي دوره امپراطوري روم را بايد سرآغاز عصرشهرسازي مدرن معرفي كرد. بهعقيده اين دانشمند، اين گونه شهرها، جاي مهمي در شهرسازي غرب دارند.