عنوان انگلیسی مقاله: Catalytic CO2 reforming of methane over Ir/Ce0.9Gd0.1O2x
عنوان فارسی مقاله: ریفرمینگ کاتالیستی متان توسط دی اکسید کربن بر روی Ir/Ce0.9Gd0.1O2-x.
دسته: شیمی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
ريفرمينگ CO2 متان بر روي Ir/Ce0.9Gd0.1O2-x (Ir/CGO) بين دماي 600 و  oC‍800 و براي نسبتهاي CH4/CO2 2 و 0.66 به منظور ارزيابي كاربرد بالقوه آن به عنوان يك ماده آند براي تبديل مستقيم بيوگاز در دماهاي متوسط در پيلهاي سوختي اكسيد جامد بررسي شده است. كاتاليزور يك فعاليت كاتاليزوري بالايي در مقايسه با پايه تنها و كاتاليزورهاي بر پايه Ir ديگر از خود نشان ميدهد. نسبتهاي CH4/CO و دماهاي بالا براي حصول بيشينه نسبت H2/CO  لازم مي باشد كه هرگز از يك تجاوز نميكند. آزمايشات طولاني مدت انجام شده، پايداري عالي كاتاليزور را با زمان نشان دادند. تشكيل كربن كاملاً جلوگيري شد (در اكثر شرايط تجربي) يا در بيشتر شرايط بحراني خيلي محدود بود (oC 800، CH4/CO2=2) .اين كربن در طي آزمايشات TPO نسبت به اكسيژن به شدت واكنشپذير بود.
کلیدواژه: متان، دی اکسید کربن، ریفرمینگ، ایریدیوم، ماده سیریا Gd، SOFC، بیوگاز
1-مقدمه: 
پيلهاي سوختي اكسيد جامد (SOFC) به عنوان يك فناوري پاك براي توليد برق از سوختهايي نظير بيوگاز به طور جذابي ظاهر ميشوند. براي عمليات صحيح پيل سوختي، متان، كه تركيب اصلي بيوگاز ميباشد، بايد به هيدروژن تبديل شود، كه سپس به صورت الكتروشيميايي در آند اكسيد شده و الكتريسيته ايجاد ميكند. ريفرمينگ مستقيم متان بر روي آند به شدت مطلوب ميباشد. در هنگاميكه بيوگاز عمدتاً شامل متان و دي اكسيدكربن ميباشد، اين هدف از طريق ريفرمينگ خشك به دست ميآيد.