عنوان انگلیسی مقاله: ISSR (Inter Simple Sequence Repeats) as genetic markers in Noctuids (Lepidoptera)
عنوان فارسی مقاله: تكرارها توالي سادۀ اينتر به عنوان نشانگرهاي ژنتیكي در شب پره پشیز بالان.
دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 3
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
شناسايي ريزماهواره ها در بين پشیز بالان بسيار ضعيف بوده است.  ما نشان داده ايم كه انجام ISSR امكان پذير است و كاربردپذيري آنها در تغيير specific-inter و intra در برخي جمعيت هاي شب پره را نشان خواهيم داد. 
پشیز بالان نسبت به تغييرات آب و هوايي و زيستگاه حساس هستند. ما جمعيت هاي شب پره را در زيستگاه هاي طبيعي و توزیع شده در کوه های پیرنه كشور فرانسه آناليز مي كنيم. ما سعي كرديم كه به يك روش چندبعدي قابل استفاده در تعیين گونه ها دست يابيم تا بدين ترتيب تفاوت هاي ژنتيكي جزئي در ژنوم هستۀ بيد را نشان دهيم. 
در مقايسه با ساير حيوانات، مطالعات ريزماهواره اي نسبتا كمي بر روي  پشیز بالان انجام گرفته است.  تنها چند مطالعه ايت كه بر روي ISSR كار كرده اند. يكي از دلايل آن ان است كه تصور ميشده  كه ريزماهوارها در پشیز بالان وجود ندارد يا اينكه به ندرت يافت مي شوند.  بااينحال، Meglecz و Solignac(1998) و Happer و ديگران مكان تكرارها را در ريزماهواره هايی حشرات با موفقيت تعيين كردندn (CA ). 
ما دريافتم كه :1) پرايمر n(CA ) بيشترين پروفايل هاي اطلاعات را ارائه مي دهد 2) پروفايل هاي DNA بين گونه ها اساسا با هم فرق دارد 3) از مقايسۀ پروفايل هاي ISSR مي توان براي مطالعۀ تغيير intra و inter با موفقيت استفاده كرد. 
از پرايمرهاي متعدد براي اطلاع از اينكه آيا مي توان انگشت نگاري هاي ژنومي حاوي اطلاعات مفيد ايجاد كرد يا نه استفاده شد.  بهترين نتايج با پرايمر 10(CA ) بدست آمد. در حالي كه 4(CTGT)،10(GC)، 5(TCC )، 8(CT ) ،12(AG )، 4(GATA )، 5(GTG ) نتوانستند محصولات  PCRپليمورفيك توليد كنند.  پرايمرهاي PCR 4(GACA) ،4(GGAT) و 4(CT ) 5(CA ) تا حدود تغيير پذير از خود نشان دادند اما اين تغيير پذيري از 10(CA ) كمتر بود. اين مشاهده از يافتۀ Meglecz و Solignac(1998) و Happer و ديگران مبني بر اينكه n(CA ) از عناصر اصلي ريزماهواره ها در پشیز بالان است حمايت مي كند.  بنابراين، ما براي مطالعۀ اين شب پره در كار خود استفاده كرديم.