عنوان انگلیسی مقاله: Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-6 Secretion in Response to Environmental Particles
عنوان فارسی مقاله: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روي ترشح اینترلوكين-6 در واكنش به مواد محيطي. 
دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 11
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
سلول هاي شش كشت شده الترناتيو خاصي را براي حيوانات در مواقع قرار گيري در معرض موارد خاص براي مقايسه اثرات انواع متفاوت مواد الاينده هوايي را فراهم كنيد مطالعات ويژه موضوعي در حالت آزمايشگاهي نشان ميدهد كه سيگنال بندي سيتوكين پروئين تورمي در واكنش به انواع متعدد مواد محيطي مشخص مي شود اما مطالعات كمي در مورد درمان هاي ويژه در انواع سلول هاي چندگانه يا سلول هاي مشخص شده با پروتكل هاي رشد كشت الترناتيو وجود دارد با مقايسه مواد كائولين و دي اكسيد تيتانيوم و خاكستر مربوط به زغال سنگ و مواد ديزلي و مواد به دست آمده از خاك  با استفاده از محلول وانديوم و ليپاپلي ساكاريد سعي شد تا مشخصه هاي متفاوتي از لحاظ سلول هاي رشد در كشتي زير آبي در نظر گرفته شود مدل هاي كشت سلولي تفاوت هاي خاصي را در واكنش هاي سيگنال بندي مناسب با نوع درمان داشتند . 
علاوه براين واكنش بين لوكين  6 روي تيمارها سلول هاي مشابه تغيير ميكند و BAS2B در KGN در برابر ابزار يا LHC9 در عاملي كه سرم گاوي وجود دارد ميتواند معكوس باشد مشاهدات مربوط به حساسيت نوع سلول در برابر ادينيس هاي محيطي با اصلاح شرايط كشت ميتواند رويكرد مشابهي را براي مطالعه مكانيزم هاي بيوشيميايي مواد سمي داشته باشد.
مقدمه: 
 تحريك مكانيزم هاي سمي شناسي كه ارتباط خاصي را با اجزاي مواد آلاينده  استنشاق شده دارد با اثرات سلامتي معكوس توسط مطالعات اپيدلوموژي به عنوان يك ناحيه فعال تحقيقي در نظر گرفته ميشود .
آزمايشات آزمايشگاهي با سلول هاي نرمال و ناميرا براي مطالعه ارتباط بين فرم ها متفاوت آلاينده هوايي والقا يگنال بندي سيتوكين پروئين تورمي توسط آلن گزارش شدند براي مثال سيتوكين هاي آزاد شده توسط سلول هاي اپيتريال ششي مطالعات خاصي را در مورد واكنش هاي مواد باردار و مواد غني شده فلزي و گردغبار شهري و مواد ديزلي و نانوتيوب هاي كربني و اندوتكسين وغيره دارد در واقع خطوط سلولي ناميرا به طور كامل براي مطالعات مكانيستيك سم شناسي مواد مي توان موثر باشد اما تكثير سلول هاي ناميرا نمي تواند مدل بندي مواكنش هاي نرمال را به طوركلي در مورد سلول ها و بافت ها توجيه كند تغييرات ژنتيك به اين سلول ها اجازه رشد در محيط دائمي ميدهد و مشخصه هاي ساختاري مانند انسجام روابط ميتواند به طوركامل توجيه شود.