کد محصول نام محصول توضیح کوتاه کد فایل قیمت
198 ترجمه مقاله توانمندسازی و تعیین نقش آن در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی
مقاله ترجمه شده با عنوان توانمندسازی سازمانی و روان شناختی در پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد .
411 19500 تومان