عنوان انگلیسی مقاله: Hydrophobic attraction forces in asymmetric aqueous films between hydrophobized mica/bare mica surfaces
عنوان فارسی مقاله: نيروهاي جاذبه هيدروفوبيك در پوشش های مايع غير متقارن بين سطوح هيدروفيل و هيدروفوب ميكا.
دسته: فیزیک - معدن
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9
ترجمه ی سلیس و روان مقاله آماده ی خرید می باشد.
_______________________________________
چکیده ترجمه:
ساختار آب، تئوري شبيه ترموديناميك در چندين سال قبل منتشر شده است كه اثر نيروهاي آبگريز در غشاءهاي آبدار متقارن (اريكسون ، لجانگرين ، كليسون ، چِم ، سوك  و سال 1989) حلقه‌هاي نا متقارن بين سطوح ميكاي ساده و آبگريز كلي بوده است. ناشي شدن فشار بر هم كنشي مبنا در ثبت داده‌هاي آزمايش بوسيلة كلسيون  و ديگران (سال 1987) توافق خوبي داشته است. از اين جهت، حمايت زياد براي مطالعه اصلي نيروي آبگريز به پيوند هيدروژني وابسته به فرآيندهاي شكل گيري خوشه در آب در تماس با سطح جامد آبگريز است.
کلیدواژه: نیروی سطح هیدروفوبیک، پوشش های مایع غیرمتقارن، شکل گیری خوشه در آب، سطح میکا هیدروفوبیک
1.مقدمه :
علاوه بر نيروهاي بر همكنش رايج DLVO كه بين غشاءهاي نازك عمل مي‌كنند (نيروي‌هاي جاذبه واندروالسي و دافعة استاتيك) حضور جاذبة مولكولي غير قطبي بامقادير طولاني به خوبي مستند است. كه برا ي پوسته‌هاي نازك آبدار پيچيده شده بين سطوح هموار و نيروهاي همگن پوستة مولكول غير قطبي بالا مي‌رود. چندين سال پيش نوشته‌هاي بسياري دربارة اين موضوع به طور كلي توسط كريسن‌سون  و كلا‌اِسون  به بررسي پرداختند. به طور منطقي جاذبة مولكولي غير قطبي يك تنوع از مكانيزم‌هايي را پيشنهاد كرد و برخي از آنها به بررسي دقيق جزئيات مهّم پرداخته است. براي يك بحث مهّم از اين موضوع ما يك فصل از كتابي كه اخيراً توسط اريكسون  و يون  نوشته شده است مرجعه مي‌كنيم.
تا كنون، توافقي كلي دربارة جاذبة مولكولي غير قطبي به دست نيامده است. گويا درست‌ترين هدف تئوري كه تحريف شده است، توسط اِريكسون ارئه شده است. در سال 1989 و بر اساس مفهومي از يك ساختار افزودة شكل دهي شده براي آب در مجاورت يك سطح جامد غير قطبي. به طور مفهومي، اين هدف به قضاياي اصلي از بليك  و كيچنر  وايزرال‌ويل  و پاشلي  بر مي‌گردد. در يك روش مشابه، دِرجاگوين  و چاريو  به جاذبة غير قطبي به مفاهيم (مؤلفة ساختاري فشار منفصل) اشاره مي‌كند.